جشنواره تابستانی کیش ۱۳۹۸

:: نویسنده: :: تاریخ انتشار :

جشنواره تابستانی کیش ۱۳۹۸ 

بیست و دومین جشنواره تابستانی کیش – ۲۰ تیر لغایت ۸ شهریور ۱۳۹۸